Ơn chất xúc tác (cho loại bỏ oxy từ Nitơ)

Các Ơn chất xúc tác, được phát triển bởi Hunan Xintan cho các loại oxy từ nitơ, được xây dựng với một nồng độ cao của đồng ôxít (Ơn) và trơ kim loại ôxít. Nó có hình dạng của đen trụ hạt mỗi đo 5mm ở đường kính và chiều dài. Này chất xúc tác đứng ra cho phong phú của nó hoạt động thành phần nội dung bì dày đặc, hiệu quả, và mở rộng cuộc sống phục vụ. Nó phục vụ như một quả chất xúc tác cho loại bỏ oxy từ nitơ hoặc trơ như heli và argon, chuyển đổi oxy để Ơn mà không cần cho bên ngoài năng lượng vào. Hơn nữa, nó là hoàn toàn miễn phí của các chất độc hại. Do của nó hiệu quả đáng chú ý, các chất xúc tác tìm thấy ứng dụng rộng rãi trong khí điều trị. Xúc khử ôxít phản ứng có thể là đại diện của các phương trình sau đây: Ơn + H 2 → Cu + H2O và 2Cu + O2 → 2CuO.